Ga naar hoofdinhoud
Bel ons (0)23 20 72 038 Mail ons of maak een afspraak

Algemene Voorwaarden Active M ( kvk nummer: 81304013 )

Artikel 1: Definities 

1a Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Active M een overeenkomst wenst af te sluiten c.q. heeft afgesloten en haar vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen. Opdrachtgevers, inclusief eigenaren van een eenmanszaak, worden voor de uitvoering van overeenkomsten met Opdrachtnemer nimmer beschouwd als kleine ondernemers die met consumenten gelijk te stellen zijn. 

1b ‘Opdrachtnemer’ is ACTIVE M, zoals gedeponeerd bij KvK.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden producten, diensten en faciliteiten. Afwijking van de algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk indien zulks vooraf en schriftelijk door Opdrachtnemer is aanvaard. 

2b Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer derden inschakelt.

2c De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2d Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor overeenkomsten die reeds lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na die bekendmaking, tenzij in de bekendmaking van een afwijkende termijn wordt uitgegaan.

2e Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of van de andere voorwaarden aan.

2f Opdrachtgever heeft het recht na het wijzigen van de algemene voorwaarden de overeenkomst binnen vier weken te beëindigen indien de wijzigingen objectief ten nadele zijn van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in dat geval niet tijdig de overeenkomst heeft opgezegd, gelden de wijzigingen als aanvaard door de Opdrachtgever.

 

Artikel 3: Offertes

3a Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.

3b Alle offertes zijn behoudens eerdere intrekking geldig gedurende 30 dagen na datering van de betreffende offerte, tenzij anders aangegeven. Offertes dienen binnen deze termijn per brief of per e-mail door Opdrachtgever bevestigd te worden alvorens Opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. Ingeval de aanvaarding na de termijn van 30 dagen plaatsvindt, heeft Opdrachtnemer het recht om de termijn van uitvoering en/of veranderde bedragen aan te passen.

 

Artikel 4: Projectuitvoering 

4a Opdrachtnemer zal het geoffreerde project naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en naar beste kunnen te verrichten, maar kan niet garanderen dat middels de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet om een resultaatsverplichting. Met betrekking tot marketingbudgetten mag Opdrachtgever verwachten dat Opdrachtnemer zich marktconform inspant voor het afgesproken budget.

4b Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het project, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van het project benodigde gegevens niet op tijd aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

4c Indien is overeengekomen dat Opdrachtnemer de overeenkomst in fases zal uitvoeren, kan Opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

 

Artikel 5: Oplevering 

5a Indien voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn. Dit geldt ook voor de ingangsdatum; dit is een streefdatum en geen ‘harde’ datum waar rechten aan kunnen worden ontleend.

5b Indien Opdrachtnemer verwacht de ingangsdatum of een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal zij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 6: Rapportage 

6a Rapportering vindt plaats volgens het projectvoorstel zoals geoffreerd. Indien in de offerte geen andere wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering – te weten een beknopte kwartaalrapportage/samenvatting van de werkzaamheden zonder urenregistratie – in het Nederlands per e-mail, maximaal één keer per kwartaal en slechts op aanvraag van Opdrachtgever, uiterlijk drie maanden na het betreffende kwartaal tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Eén en ander geschiedt volgens de normen van goed vakmanschap. Ingeval geen rapporteringsmedium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer welk medium hiervoor wordt gebruikt.

6b In voorkomende gevallen kunnen rapportages worden uitgebreid met tekst en uitleg van de campagnemanager. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

6c Indien rapportage slechts mogelijk is middels koppeling met Analytics is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van de inloggegevens van Analytics.

 

Artikel 7: Wijziging 

7a Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke  uitvoering wenselijk of noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of uit te breiden, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de scope van het project aanpassen.

7b Indien partijen overeenkomen dat de scope van het project wordt gewijzigd en/of uitgebreid, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

7c Indien de wijzigingen en/of uitbreidingen van de scope van het project financiële en/of kwantitatieve gevolgen heeft, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever hierover van tevoren op de hoogte. 

7d Indien een vast honorarium is afgesproken zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/ of uitbreiding van de scope van het project een overschrijding van het honorarium tot gevolg heeft. 

7e In afwijking van het gestelde in lid c zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of uitbreiding het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Geheimhouding 

8a Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het betreffende project van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Dit geldt voor zowel mondelinge vertrouwelijke informatie als schriftelijke informatie. 

8b Informatie geldt als vertrouwelijk indien die als zodanig door de andere partij is bestempeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie.

8c Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Tevens behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor behaalde resultaten middels bijvoorbeeld statistieken als referentie te gebruiken voor o.a. potentiële klanten of partners mits de naam van de betreffende Opdrachtgever niet wordt genoemd of kan worden gelieerd aan deze resultaten.

8d De (persoons)gegevens die via de sites van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij de betreffende derde(n) in het kader van de onderhavige opdracht werkzaamheden verricht(ten) voor Opdrachtnemer.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendom 

9a Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten berusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

9b Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit het doel van het project. 

9c Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten ter vervulling van het project blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop van het project of na opzegging van het contract kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren. 9d Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en documenten. 9e Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt. 

 

Artikel 10: Contractduur en opzegging 

10a Contracten worden aangegaan voor een minimumperiode van 12 maanden tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

10b Een contract voor bepaalde tijd zoals bedoeld in het voorgaande lid is niet tussentijds opzegbaar.

10c Een contract voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode, vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar tenminste voor 12 maanden, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

10d Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: 

– Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst; 

– Opdrachtgever in liquidatie verkeert, in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is geworden dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend.

 

Artikel 11: Prijzen 

11a Opdrachtnemer verricht haar diensten niet op basis van no cure no pay doch uitsluitend op basis van vaste tarieven. 

11b Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

11c Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Prijzen zijn exclusief projectkosten, onkosten en reiskosten.

11d De gehanteerde prijzen kunnen periodiek worden herzien (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli van ieder jaar) aan de hand van loon- en inflatiecijfers.

11e Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, etc.

11f Indien zich na het sluiten van de overeenkomst en vóór de voltooiing van de dienstverlening wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen,  heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen (verder) aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren. 

 

Artikel 12: Facturering, betalingstermijn en incassokosten 

12a Facturen worden maandelijks aan Opdrachtgever verzonden per e-mail.

12b Betaling dient te geschieden middels automatische incasso. Hiervoor dient de klant bij het aangaan van de overeenkomst een (digitale) machtiging af te geven voor een SEPA Bedrijven Incasso. Indien om welke reden dan ook, inclusief storneringen, geen automatische betaling tot stand komt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Indien Opdrachtgever akkoord geeft voor automatische incasso, worden totdat de incassomachtiging is ingetrokken alle factuurbedragen door Opdrachtnemer geïncasseerd van de door de Opdrachtgever opgegeven rekening. De incassotermijn voor automatische incasso bedraagt omstreeks veertien dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever ervoor kiest geen machtiging af te geven, dan geldt er een betalingstermijn van 14 dagen en worden er € 8,50 administratiekosten per factuur in rekening gebracht.

12c Na het verstrijken van vorenbedoelde fatale betalingstermijn van 14 dagen dan wel de andere overeengekomen termijn na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim geraken over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. 

12d Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

12e Opdrachtnemer is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste één sommatie gerechtigd haar werkzaamheden en diensten met onmiddellijke ingang op te schorten en de facturering stop te zetten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

12f De periode van opschorten zal na volledige betaling niet alsnog met terugwerkende kracht worden verrekend en het stopzetten van de facturering doet niet af aan de verplichting van Opdrachtgever tot volledige betaling over de gehele contractperiode.

12g In geval van liquidatie, toepassing van de WSNP, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

12h Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 300,00.

12i Opdrachtgever zal alsdan gehouden zijn de door Opdrachtnemer gemaakte opstartkosten, alsmede de afgesproken bedragen voor de in de offerte genoemde contractsperiode – met een maximum van 36 maanden – aan Opdrachtnemer te vergoeden.

12j Indien Opdrachtnemer zich aantoonbaar doch tevergeefs heeft ingespannen om de openstaande facturen betaald te krijgen, stelt zij het dossier ter incasso in handen van een incassopartner. Vanaf dat moment tot aan de volledige betaling lopen de contacten via dat kantoor.

12k Voor dat geval verleent Opdrachtgever reeds nu voor alsdan aan Opdrachtnemer een 

pandrecht op de betreffende domeinna(a)m(en). 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

13a Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld voor schade ontstaan door: 

fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden; 

het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages; 

door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever; 

de inhoud van advertenties of publicaties van andere opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van de betreffende publicatie; 

het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen; 

het ongeoorloofd blijken te zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend; 

storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals zoekmachines, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten; 

klikken op advertenties geplaatst door Opdrachtnemer namens Opdrachtgever, welke niet tot een paginabezoek van de website van de Opdrachtgever leiden; 

al dan niet vermeende inbreuk op het merkrecht op grond waarvan derden Opdrachtgever aanspreken. 

13b Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

13c Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13d Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

13e Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering van enige opdracht dient door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van het gebrek in de uitvoering, op verval van iedere aanspraak.

13f Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

13g Opdrachtnemer garandeert uitdrukkelijk niet dat Opdrachtgever door diensten van Opdrachtnemer af te nemen zal voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, waaronder  maar niet gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en het Burgerlijk Wetboek. 

13h In geen geval wordt een vergoeding uitgekeerd voor verlies van inkomsten, winst of omzet, schade vanwege een storing of vertraging van bedrijfswerkzaamheden, productieschade, verloren uren van bedrijfswerkzaamheden en/of lonen die ten onrechte zijn uitgekeerd, meerkosten toe te rekenen aan externe aankoop, schade als gevolg van herstel van verloren gegevens, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes.

 

Artikel 14: Overmacht 

14a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort aan personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen en met name storingen in de zoekmachines, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

14b In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

14c Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 15: Specifieke bepalingen Online Marketing 

15a Opdrachtnemer zal nimmer garanties geven op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzet gerelateerde zaken voortvloeiend uit welk product dan ook. Opdrachtnemer kan om die reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld dan wel in gebreke worden gesteld voor/door tegenvallende verkoopresultaten of andere omzet gerelateerde resultaten, voortvloeiend uit de geleverde diensten of producten van Opdrachtnemer. 

 

Artikel 16: specifieke bepalingen SEO (Search Engine Optimization) 

16a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde SEO-werkzaamheden niet verricht kunnen worden omdat het (vreemde) cms beperkt is en binnen het cms niet mogelijk blijken te zijn. 

16b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig verricht kunnen worden doordat de medewerking, input of contact van Opdrachtgever dan wel de  webbouwer (dan wel andere uitvoerder) uitblijft. De betreffende inspanningsverplichting ligt bij de uitvoerende partij.

16c Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door of namens Opdrachtgever en/of derden niet uit de sfeer van Opdrachtnemer.

16d Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tijdens en na de contractduur door haar voor Opdrachtgever op het partnernetwerk van Opdrachtnemer dan wel via relaties of klanten van Opdrachtnemer verkregen links bij beëindiging van de overeenkomst te verwijderen.

16e Na beëindiging van de overeenkomst worden ten behoeve van optimalisatie on site gepleegde aanpassingen in stand gelaten; die kunnen dan niet meer kosteloos teruggezet of aangepast worden.

16f Aan zoekwoordposities die worden gemeten en gerapporteerd kunnen geen rechten worden ontleend. Deze posities worden op een zo objectief mogelijke manier gemeten, maar deze kunnen door het algoritme van Google per gebruiker verschillen. Indien afwijkingen noodzakelijk zijn ontstaan ten opzichte van eerder voorgestelde zoekwoorden is Opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk.

16g Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor content die ten behoeve van Opdrachtgever op internet wordt geplaatst. Door het aangaan van een SEO-overeenkomst gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever content plaatst en dat Opdrachtgever te allen tijde daarvoor verantwoordelijk blijft. Content wordt voorafgaande aan plaatsing dan wel uiterlijk een week achteraf ter controle aan Opdrachtgever gemaild.

16h Opdrachtgever gaat akkoord met bestedingen uit het beschikbare budget voor fotokosten. Opdrachtnemer bepaalt wanneer en hoe vaak beeldmateriaal wordt ingekocht. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor beeldmateriaal dat Opdrachtgever zelf aanlevert als ook voor beeldmateriaal dat is uitgekozen uit de door Opdrachtnemer aangewezen ‘websites zonder auteursrechten op foto’s’.

16i Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van foto-, video- en geluidsmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld op de website van de Opdrachtgever of via de externe kanalen die gelieerd zijn aan het bedrijf (ingericht en onderhouden door Opdrachtnemer zoals social media kanalen, externe blogposts, externe artikelen), alsmede de hosting verzorgd door Opdrachtnemer.

16j Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de posts op social media & online presence kanalen/accounts.

16k Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de snelheid van een heroverweging (automatisch & manueel) op basis van een eerder toegekende penalty.

16l Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor penalties, daling van posities, daling van traffic, verminderen van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging of van werkzaamheden aan de website-SEO.

16m Indien de website niet in beheer is van Opdrachtnemer is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van de inlog van ftp, cms, controlpanel alsmede van webmastertools/Analytics en andere benodigde accounts zoals de aanwezige social mediakanalen.

16n Social mediakanalen die ten behoeve van de SEO-werkzaamheden voor Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden opgezet kunnen na beëindiging van het contract in overleg worden overgedragen. Dit geldt niet voor betaalde social media accounts en platformen die Opdrachtnemer heeft opgezet voor het gebruik door meerdere opdrachtgevers en ook niet voor het gebruik van de accounts voor online presence.

16o De kosten van werkzaamheden die door derden gedaan moeten worden ten behoeve van SEO komen voor rekening van Opdrachtgever. 

 

Artikel 17: specifieke bepalingen SEA (Search Engine Advertising) 

17a Een deel van de werkzaamheden van de campagnemanager bestaat uit het monitoren van de campagne en het analyseren van data. Een ander deel van de werkzaamheden is terug te vinden in de wijzigingsgeschiedenis van het Google Ads-account.

17b Indien Opdrachtgever zijn campagne/account wil opschorten dan wel geen budget heeft, loopt de management fee door onafhankelijk van de vraag of de campagne wel of niet aanstaat.

17c Indien Opdrachtnemer een account opzet waarbij Opdrachtnemer ook het budget betaalt, blijft dit eigendom van Opdrachtnemer; het kan ook na beëindiging van het contract niet worden overgedragen.

17d Indien Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever een account aanmaakt en Opdrachtgever rechtstreeks met Google afrekent, wordt Opdrachtgever eigenaar van het account. 

17e Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de volledige SEA-campagne, waaronder gebruikte zoekwoorden en teksten van advertenties.

17f Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afgekeurde advertentieteksten, gederfde omzet voor het niet live staan van een campagne, vermindering van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen.

17g Google Ads is een advertentieprogramma van Google en niet van Opdrachtnemer. Deze onderhoudt en optimaliseert een campagne zo goed mogelijk maar is hierbij altijd afhankelijk van hoe dit programma zich gedraagt. Opdrachtgever dient zich te houden aan de regelgeving van Google Ads.

17h Posities met Google Ads ontstaan op basis van een biedsysteem, waardoor Opdrachtnemer nooit garanties op bepaalde posities kan geven.

17i Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de contractsduur te adverteren of te laten adverteren op zoekmachines waarop Opdrachtnemer een campagne voor Opdrachtgever heeft lopen met advertenties die linken naar dezelfde website(s) als de advertenties die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever geplaatst heeft.

17j Het uitvoeren van werkzaamheden door een derde (webbouwer) of door Opdrachtgever zelf aan de website ten gunste van de SEA-campagne (plaatsen van scripts ten behoeve van meten conversies, Analytics, etc.) gebeurt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en niet die van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het missen van data als een script niet (goed) geplaatst is door Opdrachtgever/webbouwer of externe partij.

17k Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde Google Ads-functionaliteiten niet in werking gesteld kunnen worden vanwege beperkingen van de website/het cms dan wel vanwege de beperking van de producten van de Opdrachtgever (zoals bij producten zonder EAN-nummers).

17l Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen met betrekking tot de campagne of de resultaten, indien die gevolgen veroorzaakt worden door aanpassingen op de website of Google Ads campagne door Opdrachtgever en/of derden.

 

Artikel 18: specifieke bepalingen Google Mijn Bedrijf 

18a Opdrachtnemer geeft geen garantie op de vertoning van of op (top)posities voor de  Google Mijn Bedrijf-pagina.

18b In het geval dat Google de Google Mijn Bedrijf-pagina’s niet meer toont op het gekozen zoekwoord, kunnen de werkzaamheden omgezet worden in SEO-werkzaamheden ter verbetering van lokale vindbaarheid online.

 

Artikel 19: specifieke bepalingen social media 

19a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: – de rechten op (visuele) content (foto’s, video’s) die wordt geplaatst op de social mediakanalen van Opdrachtgever; – het (onrechtmatig) noemen van beschermde merknamen op de social mediakanalen van Opdrachtgever; – eventuele imagoschade ontstaan door geplaatste berichten op de social mediakanalen van Opdrachtgever.

19b Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitkeren van prijzen ten behoeve van winacties op de social mediakanalen van Opdrachtgever.

 

Artikel 20: specifieke bepalingen CRO 

20a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het handhaven van de privacywetgeving door gebruik van tools die persoonlijke gegevens en gebruikersgedrag registeren op de website van Opdrachtgever. 

20b Opdrachtnemer verstrekt geen garantie dat de gegenereerde omzet/winst/conversieratio daadwerkelijk stijgt door het afnemen van de dienst. De dienst is uitsluitend gericht op het analyseren, onderzoeken en aanbevelen van conversieoptimalisatie punten, niet op de daadwerkelijke doorvoer van deze aanbevelingen op de betreffende website.

 

Artikel 21: specifieke bepalingen linkbuilding 

21a Opdrachtgever heeft het recht om na beëindiging van het contract linkvermeldingen op websites in het eigen beheer van Opdrachtgever te verwijderen.

21b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: – de eventuele (negatieve) gevolgen voor Opdrachtnemer ontstaan vanuit het benaderen van stakeholders van Opdrachtnemer ten behoeve van linkbuilding; – de financiële verwerking van betaalde links die zijn geplaatst naar de website van Opdrachtgever.

21c Opdrachtnemer verstrekt geen garantie dat een geplaatste link ook daadwerkelijk blijft staan gedurende de gehele contractperiode. 

 

Artikel 22: Overdracht en aanpassing van de overeenkomst 

22a Opdrachtnemer is gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de rechten en plichten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan (een) derde(n). 

22b Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 23: Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

23a Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of  daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

23b Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de sector civiel dan wel de sector kanton van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem nu Active M in Haarlem is gevestigd. 

Artikel 24: Vindplaats 

24a Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en zijn online gepubliceerd op https://www.active-m.nl/algemene-voorwaarden/.